Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Krachtig Online, hierna KOL, is een eenmanszaak naar Nederlands recht
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die KOL sluit in het kader van haar bedrijfsvoering en van de werkzaamheden.
 3. KOL biedt de navolgende diensten aan: het (door)ontwikkelen, onderhouden en hosten van een website t.b.v. haar bedrijf alsmede, aanvragen van een domeinnaam en het registreren daarvan alsmede, adviseren en trainen van het gebruik van de website en aanvullende diensten (hierna tezamen “de diensten”).
 4. Derden, zullen hierna worden aangeduid als “wederpartij”.
 5. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden KOL niet, tenzij deze door KOL schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. KOL en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien KOL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of KOL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2:Totstandkoming, duur en opzegging overeenkomst

 1. KOL verricht de werkzaamheden op grond van een overeenkomst van opdracht, welke tot stand komt bij het accorderen van de toegezonden offerte c.q. aanbieding. Ook door het opdracht geven aan uitvoering van de offerte, ondanks dat deze niet is geaccordeerd, doet een overeenkomst tot opdracht tot stand komen zoals hierboven beschreven.
 2. KOL zal zich inspannen de opdracht met inachtneming van de belangen van Wederpartij uit te voeren en streeft naar een voor Wederpartij goed resultaat.
 3. Voor zover sprake is van termijnen, geldt dat steeds sprake is van een streeftermijn en geen fatale termijn.
 4. KOL is gerechtigd met de wederpartij een minimale looptijd voor de duur van de overeenkomst overeen te komen.
 5. De overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de overeenkomst c.q. accordering van de (digitale) offerte en heeft een minimale looptijd van 1 jaar in geval van hosting en domeinregistratie. Voor het geval de overeenkomst ziet op het opleveren van een website, eindigt de overeenkomst op het moment van oplevering conform art. 9.
 6. In geval de Diensten bestaan uit het hosten van de website alsmede domeinregistratie is eerst na de eerste periode van 1 jaar schriftelijke opzegging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de jaarlijkse looptijd van de overeenkomst.

Artikel 3: Gebruiksregels

 1. Het is niet toegestaan de aangeboden Diensten aan te wenden, materiaal weer te geven, te versturen of op te slaan, links naar sites op te nemen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden Hieronder wordt ook verstaan het verkopen of uitvoeren van bulk e-mail diensten.
 2. Onder strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden zoals hierboven beschreven wordt mede verstaan:
  1. Handelen in strijd met andermans auteursrecht;
  2. Bedreigende, discriminerende, obscene of op andere wijze aanstootgevende uitlatingen;
  3. Pornografisch materiaal;
  4. Sites die illegale activiteiten promoten of bevatten, die schade aan de servers van KOL dan wel andere servers op het internet kunnen toebrengen.
 3. KOL behoudt zich het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts die de normale serverwerking beïnvloeden te deactiveren.
 4. IRC of IRC bots zijn niet toegestaan op de servers van KOL. Ook sub hosting, mirror sites, distributie punten, en elke site met als primair doel file distributie is niet toegestaan.
 5. 5. De servers van KOL mogen niet de bron, bemiddelaar of het aankomstpunt zijn bij spam, flames of mail bommen. Elke poging om de servers aan te vallen of op welke wijze ook te destabiliseren is strikt verboden.

Artikel 4: Traffic (dataverkeer) regels

 1. De limiet van het dataverkeer wordt per opdracht/offerte c.q. abonnement met Wederpartij nader overeengekomen.
 2. In geval van overschrijding van de overeengekomen limiet zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, verbeurt Wederpartij aan KOL € 3,00 per GB of deel van een GB.

Artikel 5: Weigering en maatregelen

 1. KOL behoudt zich het recht voor bekende spammers te weigeren of af te sluiten, dan wel de Diensten te weigeren of stop te zetten.
 2. Indien de wederpartij enige in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen overtreedt, heeft KOL het recht de account per direct afsluiten, zonder dat zij enige vergoeding, ook niet uit hoofde van schade, verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete van € 500,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,00 per dag dat de overtreding voortduurt, een en ander met een maximum van € 50.000,00. Het voorgaande laat onverlet het recht van KOL om een beroep te doen op schadevergoeding.
 3. KOL behoudt zich het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van haar Diensten.

Artikel 6: Voorzieningen en inzet Wederpartij

 1. Voor aanvang van de werkzaamheden overleggen Wederpartij en KOL over de criteria waaraan de website dient te voldoen. De gemaakte afspraken worden schriftelijk (door KOL) aan de Wederpartij bevestigd. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijk wordt daaronder ook verkeer per e-mail bedoeld, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders vermeld is
 2. Wederpartij is verantwoordelijk voor het met behulp van het CMS systeem uploaden van tekst, beeld, geluid enz. KOL levert enkel de website, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 7: Prijzen, meerwerk

 1. Alle door KOL gehanteerde prijzen zijn in Euro en zijn exclusief Omzetbelasting.
 2. Alle prijzen en prijsopgaven, voorkomende in door KOL uitgegeven prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen en aanbiedingen hebben, tenzij uit enig geschrift anders blijkt, steeds een geldigheidsduur van ten hoogste 2 maanden en kunnen voorts, mits binnen twee werkdagen na ontvangst door KOL van de aanvaarding, door KOL worden herroepen. KOL kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is KOL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KOL schriftelijk anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht KOL niet tot het accepteren van een gedeeltelijke aanvaarding tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een samengestelde prijsopgave kan uitsluitend in zijn geheel worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders aangegeven door KOL.
 5. KOL heeft het recht jaarlijks de prijzen aan te passen. In geval van prijsaanpassing heeft Wederpartij het recht om de overeenkomst met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn als in het voorgaande vermeld op te zeggen.
 6. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, bijvoorbeeld als er meerwerk plaats dient te vinden, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. KOL zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt bij deze de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien KOL van mening is dat een door Wederpartij gegeven opdracht buiten het bestek van de normale werkzaamheden valt, een en ander zoals hierboven beschreven, zal KOL zulks melden en een schriftelijke (aanvullende) prijsopgave voor de werkzaamheden doen. KOL zal eerst tot uitvoering van deze meerwerkzaamheden over gaan, zodra Wederpartij schriftelijk daartoe opdracht heeft gegeven.
 8. Indien KOL met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is KOL niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 9. Indien de prijsstijging zoals in het vorige lid genoemd anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 5% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5, afdeling 3, boek 6 burgerlijk wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij KOL:
  1. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op KOL rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. indien bedongen is dat de uitvoering van de overeenkomst langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 8: Facturatie en betaling

 1. KOL factureert hosting en domeinregistratie bij vooruitbetaling aan Wederpartij, voor contractperiode geldt vooruitbetaling van steeds een jaar. In geval van werkzaamheden op basis van een uurtarief wordt er na afloop van iedere maand gefactureerd. Voor het geval partijen een vaste prijs overeenkomen, zullen zij de wijze van factureren in onderling overleg vastleggen.
 2. Eerst na ontvangst van de eerste betaling gaat KOL over tot het reserveren van de serverruimte en/of registratie van de domeinnaam.
 3. KOL hanteert, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Wederpartij overeengekomen, een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. Na ommekomst van deze termijn is Wederpartij de wettelijke rente verschuldigd ex artikel 7:119a BW. Conform het bepaalde in artikel 6:96 BW maakt KOL in zo’n geval tevens aanspraak op de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten bij niet-tijdige betaling te weten (in geval van een factuur van maximaal € 2.500,–) 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 40,–.
 5. KOL behoudt zich het recht voor de werkzaamheden te staken indien betaling niet of niet tijdig wordt ontvangen. KOL is gerechtigd de hosting te staken indien sprake is van een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen na factuurdatum en ondanks aanmaning Wederpartij de betaling niet heeft hervat.
 6. Het staat KOL te allen tijde vrij indien zij goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij diens verplichtingen niet zal nakomen, zekerheid tot nakoming van de financiële verplichtingen van de wederpartij te verlangen.
 7. Iedere betaling door de wederpartij aan KOL, ongeacht welke oorzaak dan ook, zal in mindering worden gebracht:
  1. op hetgeen de wederpartij verschuldigd is aan KOL wegens kosten en renten;
  2. vervolgens op nog aan KOL te betalen nota’s en facturen.
 8. Iedere betaling zal altijd met inachtneming van de in de vorige zin vermelde betalingsvolgorde in mindering worden gebracht op de oudste verplichting van de wederpartij jegens KOL.
 9. De wederpartij is nimmer gerechtigd of bevoegd tot verrekening of opschorting van het door hem aan KOL verschuldigde.
 10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur dienen te worden onderbouwd en schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikelen 231 tot en met 247 boek 6) BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 9: Oplevering en acceptatie

 1. Alvorens de website live gaat en dus wordt opgeleverd krijgt Wederpartij de mogelijkheid om met behulp van een test-account de website te vullen met content en te testen op het
  gebruik.
 2. Partijen zullen vervolgens overleggen over eventuele door Wederpartij geconstateerde onvolkomenheden, waarna KOL zich
  zal inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen
 3. Na herstel van deze onvolkomenheden wordt een kopie van de aldus tot stand gekomen website op het internet geplaatst (Live Gaan). Als de website live gaat, is deze formeel opgeleverd.
 4. Live Gaan van de website mag niet worden tegengehouden op grond van kleine fouten dat wil zeggen fouten die productieve of operationele ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan.
 5. Voor werkzaamheden die na oplevering van de website op verzoek van de wederpartij dienen te worden verricht, wordt een nieuwe offerte uitgebracht. Eerst nadat de wederpartij akkoord is gegaan met deze kosten, zullen de werkzaamheden aanvangen.

Artikel 10: Auteursrecht en gebruiksrechten website

 1. KOL en Wederpartij doen uitdrukkelijk geen afstand van hun rechten in de zin van artikel 1 van de Auteurswet 1912. Wederpartij verkrijgt een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op de door KOL gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van oplevering c.q. Live Gaan van de website. Voor de datum van Live Gaan is Wederpartij gerechtigd conform het bepaalde in artikel 9 de website in de testomgeving te gebruiken en te testen.
 2. Het gebruiksrecht van KOL omvat onder meer:
  1. Het optreden als hostingprovider, dan wel het plaatsen van de website bij een hostingprovider, het vrijgeven van de website voor publiek.
  2. Het recht om de website te verhuizen naar een andere hostingprovider zonder dat daarvoor een aanvullende vergoeding verschuldigd is.
  3. Het gebruik van de website is niet beperkt tot één bepaalde hostingprovider of tot één bepaalde domeinnaam c.q. internetadres.
 3. Indien tussen KOL en Wederpartij onduidelijkheid bestaat wie de rechthebbende is op enig intellectueel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat KOL de rechthebbende is, tenzij Wederpartij het tegendeel bewijst.
 4. KOL doet geen afstand van de rechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet . Het is Wederpartij – behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KOL – niet toegestaan de in het eerste lid bedoelde werken aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen behoudens voor zover het CMS daarvoor de mogelijkheden biedt. KOL zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, maar zal in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf te (doen) uitvoeren.
 5. Het is KOL toegestaan de website te gebruiken ten behoeve van eigen promotie of publiciteit. Indien Wederpartij zelf nog niet tot gebruik is overgegaan, zal KOL daartoe toestemming van Wederpartij nodig hebben.

Artikel 11: Hosting

 1. Onder de door KOL geboden hostingdiensten wordt verstaan:
  1. Het ter beschikking stellen van een nader te bepalen schijfruimte op haar server voor het plaatsen van de door KOL op basis van de onderhavige overeenkomst ontwikkelde website.
  2. Het in stand brengen en houden van verbindingen die via KOL gemaakt kunnen worden inclusief het ter beschikking stellen van de website voor raadpleging op het internet;
  3. Het leveren van voldoende technische capaciteit voor een goede en ongestoorde werking van de website;
  4. Het verhelpen van storingen en het verzorgen van de continue bereikbaarheid van de website;
  5. Het verzorgen en aan de stand van de techniek aanpassen van de beveiliging, inclusief maatregelen, vooral in het kader van onbevoegde toegang en onbevoegd aanpassen van de website;
  6. Het op nader te bepalen tijden verzorgen van back-ups van de website, programmatuur en data;
  7. Het verzorgen van / ter beschikking stellen van uitwijkdiensten, indien gebruik c.q. de bereikbaarheid van de website ten gevolge van enige andere oorzaak tijdelijk of blijvend onmogelijk is;
  8. Het leveren van gebruiksondersteuning.
 2. Alle websites en bestanden die in het kader van deze overeenkomst op een door KOL ter beschikking gestelde server worden geplaatst, kunnen door Wederpartij worden gebackupd. Backup door of vanwege KOL geschiedt dagelijks en per week. Met behulp van deze backup kan Wederpartij verzoeken om recovery/herstel tegen een nader te bepalen tarief.

Artikel 12: Domeinnaam

 1. KOL zal de voor de website benodigde domeinnaam of namen aanvragen op naam van Wederpartij.
 2. Indien onderhavige overeenkomst wordt beëindigd en de hostingdiensten door Wederpartij worden uitbesteed aan een andere hostingdienst, zal KOL alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar de andere hostingdienst.

Artikel 13: Garanties

 1. KOL garandeert dat de website compleet en werkend, conform de door Wederpartij voor aanvang van de werkzaamheden opgegeven specificaties, wordt opgeleverd, dat wil zeggen dat wanneer een internet gebruiker de domeinnaam van Wederpartij in een browser invoert, de website op het computerscherm van betreffende gebruiker verschijnt zonder dat daarbij fouten optreden.
 2. KOL garandeert dat zij alle tijdens de testperiode geconstateerde onvolkomenheden zal herstellen. Indien KOL aantoont dat deze onvolkomenheden haar niet zijn toe te rekenen, is zij gerechtigd de daarmee gemoeide kosten aan Wederpartij in rekening brengen.
 3. KOL garandeert dat de door haar geleverde website geen ‘diseases’ bevat, zoals Trojan horses of virussen. Bij de ontdekking hiervan zal KOL onmiddellijk Wederpartij in kennis stellen en er alles aan doen problemen te voorkomen c.q. te verhelpen.
 4. De aanwezigheid van een ‘disease’, die wijzigingen in de website aanbrengt, zal geen invloed hebben op de garantieverplichting van KOL, tenzij KOL aannemelijk kan maken hiervoor niet aansprakelijk te zijn. Voor zover geen garantieverplichting bestaat, is KOL bereid om fouten door ‘diseases’ te herstellen op basis van de geldende tarieven.
 5. KOL garandeert dat de door haar geleverde website geen inbreuk maakt op enig geldend recht van intellectuele eigendom van derden en het gebruik daarvan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. KOL vrijwaart Wederpartij voor aanspraken ter zake.
 6. Indien KOL de website heeft uitgevoerd naar ontwerpen of andere aanwijzingen door of namens Wederpartij verstrekt, garandeert Wederpartij dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast.

Artikel 14: Ondersteuning

 1. KOL zal aan Wederpartij telefonische/digitale ondersteuning leveren voor het oplossen van problemen.
 2. KOL spant zich in om problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 15: Beveiliging

 1. KOL is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de externe webserver, computerruimte en andere onderdelen met betrekking tot het hosten van de website.

Artikel 16: Geheimhouding en privacy

 1. KOL erkent dat het bestaan en de inhoud van de relatie met Wederpartij, alsmede de gegevens c.q. informatie welke aan haar bekend worden in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van Wederpartij, een strikt vertrouwelijk karakter dragen.
 2. KOL zal op geen enkele wijze, direct noch indirect, mondeling noch schriftelijk noch anderszins gegevens en/of informatie welke aan haar bekend worden, aan derden bekend maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wederpartij, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan, behoudens indien nodig voor de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 17: Opschorting, staking en ontbinding

 1. KOL is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. te staken, indien Wederpartij in gebreke is met enige verplichting jegens KOL. Met name in het geval als bedoeld in artikel 8 lid 3 (niet tijdige betaling).
 2. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van Wederpartij en laten betalingsverplichtingen voor reeds geleverd werk onverlet.
 3. Partijen hebben het recht om, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet, deze overeenkomst tussentijds en zonder tussenkomst van enigerlei derde te ontbinden indien:
  1. De wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
  2. De wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
  3. of (in geval van een natuurlijk persoon) een verzoek doet tot toepassing van de WSNP of indien de wederpartij anderszins het vrije beheer over haar vermogen verliest.
  4. De wederpartij tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar aard of geringe betekenis, de ontbinding met de daaraan verbonden gevolgen niet rechtvaardigt;
  5. De wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  6. De zeggenschap over of de beslissende stem in de wederpartij bij een derde komt te berusten.

 4. Het beroep op ontbinding geschiedt per aangetekende brief.
 5. De beëindiging of ontbinding van deze overeenkomst ontslaat partijen niet van hun lopende verplichtingen en ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring, garanties, intellectuele eigendom en alle overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding voort te duren.

Artikel 18: Verzuim

 1. De wederpartij is zonder enige ingebrekestelling in verzuim zodra zij enige opeisbare prestatie voortvloeiende uit de overeenkomst (daaronder mede verstaan deze voorwaarden) jegens KOL niet of niet tijdig nakomt.
 2. Overschrijding van enige uit de overeenkomst (daaronder te verstaan deze voorwaarden) voortvloeiende termijn door de wederpartij heeft diens onmiddellijk verzuim tot gevolg, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling zijdens KOL voor nodig is.
 3. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens KOL gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van KOL daardoor direct of indirect ontstaan.
 4. Onverminderd het recht nakoming te vorderen, verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, heeft KOL voorts het recht, zodra de wederpartij in verzuim is, schadevergoeding te vorderen vanwege de door haar als gevolg van de tekortkoming geleden schade.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen tot betaling van een geldsom, dan is zij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden KOL een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend. Daarnaast is de wederpartij verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente zoals bedoeld in art. 6:119 en 6:119a BW. Tevens is de wederpartij verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Zodra de wederpartij in verzuim is, zijn alle vorderingen van KOL op de wederpartij direct en zonder voorbehoud opeisbaar.

Artikel 19: Overmacht

 1. Indien zich buiten de wil van KOL omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn, dat van KOL redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, heeft KOL het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder gebonden te zijn tot enige schadevergoeding.
 2. KOL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, ontstaat nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen zich alleen jegens elkaar op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk schriftelijk de wederpartij van een dergelijk beroep in kennis stelt, eventueel onder overlegging van bewijsstukken.
 4. Als een partij door overmacht tekort komt in de nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst, kan de wederpartij, indien vaststaat dat de nakoming onmogelijk zal zijn, dan wel na het verstrijken van een schriftelijk gestelde redelijke termijn, deze overeenkomst per brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 20: Aansprakelijkheid en schade

 1. KOL aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover uit dit artikel blijkt. Schade waarvoor aansprakelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten:
  1. gevolgschade, waaronder onder meer bedrijfsschade, stagnatieschade en gederfde winst;
  2. schade, waaronder begrepen materiële en immateriële schade, die voortvloeit uit vertragingen, brand, lekkages, foutieve berichtgeving, stakingen, technische storingen of plichtsverzuim van een medewerker, beheerder of zaakwaarnemer van KOL.
  3. schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door KOL of door derden, ook indien sprake is van opzet of grove schuld;
  4. schade die de wederpartij lijdt door claims van derden.
 2. Iedere aansprakelijkheid van KOL is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van een afgesloten verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van KOL komt.
 3. De schadevergoeding onder andere wegens toerekenbare tekortkoming bedraagt in geen geval meer dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van KOL in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van KOL.
 4. KOL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KOL is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. KOL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid die KOL is aan te rekenen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, alsmede redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. KOL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zoals onder 1. van dit artikel vermeld.
 6. De wederpartij vrijwaart KOL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan KOL toerekenbaar is.

 7. De aansprakelijkheid van KOL gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
 8. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is KOL slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van KOL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst zoals eerder beschreven.
 9. KOL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlies van data.
 10. In geval van een onrechtmatige daad van KOL, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor KOL rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is KOL slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover deze gedekt wordt door de door KOL ter zake afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 11. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens KOL, uit welke hoofde dan ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen één jaar na uitvoering van de opdracht bij KOL bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

Artikel 21: Incasso

 1. Indien KOL ter verkrijging van opeisbare vorderingen op de wederpartij overgaat tot maatregelen van incasso, zullen alle kosten daarvan zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke waaronder te verstaan de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, voor rekening komen van de wederpartij.
 2. De in lid 1 bedoelde buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de berekeningsmethode volgens Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,00. Indien KOL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
 3. Indien de overeenkomst met twee of meer partijen gezamenlijk is gesloten, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, alsmede de met incasso gemoeide buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 22: Recht

 1. Op elke aanbieding, offerte, overeenkomst en rechtshandeling die het gevolg is van eerdergenoemden, is Nederlands recht van toepassing. Hieruit voortvloeiende geschillen kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter in het arrondissement ter vestigingsplaatse van KOL, behoudens in geval de wederpartij een natuurlijk persoon/consument is. ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland zijn of haar vestigingsplaats heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in der minne te regelen.

Artikel 23: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de (eerste) rechtsbetrekking met KOL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend in het Nederlandse opgesteld.
 3. KOL behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van de algemene voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijziging zal worden gericht aan de wederpartij, schriftelijk of elektronisch. Indien de wederpartij deze wijziging niet aanvaardt, dient hij dit binnen twee kalenderweken na verzending van het voorstel schriftelijk aan KOL te laten weten. Bij gebreke hiervan wordt verondersteld dat de wederpartij de wijzigingen van de algemene voorwaarden heeft aanvaard en de nieuwe versie van de algemene voorwaarden van toepassing is op de gesloten overeenkomst